مدیریت بازاریابی چیست؟

مدیریت بازاریابی چیست؟ معرفی: با در نظر گرفتن نحوه عملکرد واحد فروش فردی در سیستم بازاریابی، این سؤال را بررسی خواهیم کرد- مدیریت بازاریابی چیست؟ برخی از خوانندگان این مطلب دانشجویانی خواهند بود که قصد دارند در مدیریت بازاریابی فعالیت کنند، برخی دیگر مدیر بازاریابی هستند و برخی دیگر ممکن است در فعالیت‌های مرتبط با…