پرش لینک ها

مشاوره رایگان

  • پیشینه مجموعه و برند (Background Summary)

  • تحلیل محیطی (Context Analysis)

  • خصوصیات کالا/خدمات/برند در ارتباطات(Brand/Good/Service Specification)

  • چالش های برند (Brand Challenges)

  • جامعه هدف در ارتباطالت (Communication Target Audience)

  • پیشینه تبلیغات مجموعه یا برند (Advertising Background)

  • هدف گذاری (Targeting)

  • ارزیابی رقبا (Competitors Evaluation)

  • مدت زمان کمپین (Campaign Duration)

  • بودجه بندی (Budgeting)